r167-shiban-parapet.jpg
r182-shiban-gaden-parapet.jpg